Från Blind Hönas arkiv

IT i vården utvärderas inte

När Institutet för tillväxtpolitiska studier häromåret skulle göra en bred genomlysning av IT- Sverige, handlade en av studierna om IT i vården. Syftet var att visa på förutsättningarna för att öka användningen av IT i vården.

Konsulterna PLS Ramböll, som gjorde kartläggningen, kom också med ett antal förslag. Men innan dess kom de med ett närmast försynt påpekande, i början av sin rapport. Man kunde inte hitta några undersökningar som visade på nyttan av IT-projekt i vården. Så här uttrycks det på konsultsvenska:
4. Brist på effektmätningar

I en analys av barriärer och drivkrafter vill PLS RAMBØLL inleda med att reflektera kring den skrala bild som finns avseende effekter av IT inom vård och omsorg. Respondenterna har inte kunnat referera till mer omfattande studier av effekter, snarare har enskilda projekt framhållits. Dokumentstudien har även påvisat att det inte har förekommit breda effektorienterade undersökningar i någon nämnvärd utsträckning. De effektutvärderingar som finns dokumenterade berör i allmänhet avgränsade pilotprojekt. De effektmätningar som gjorts är ofta också av karaktären uppskattningar genom förstudier. I en nyutkommen bok görs ett försök att värdera den ekonomiska nyttan av Uppsala läns landstings utnyttjande av SJUNET i kvantitativa termer. Värderingen bygger på subjektiva uppskattningar och illustrerar en tänkbar ”mall” för hur man kan gå tillväga för att försöka belysa den ekonomiska effekten. Uppräkning till riksnivå görs också i modellen.

PLS RAMBØLL ser olika förklaringar till denna brist. En kan vara att avsaknaden av effektmätningar är en intäkt för att IT inom vård och omsorg fortfarande är en avgränsad företeelse som generellt är avskiljd från traditionell verksamhet. IT inom vård och omsorg är inte tillräckligt utbredd för att det skall kunna företas undersökningar som ger en helhetsbild av de effekter IT medför inom vård och omsorg. Mot detta kan argumenteras att i princip hela primärvården använder elektroniska patientjournaler och stora delar av vården har digitaliserat röntgenfunktionen. Det borde i så fall finnas goda möjligheter att kartlägga den effektivisering dessa förändringar har inneburit. Ändå lyser den typen av mätningar med sin frånvaro. Det har inte inom ramen för studien närmare kunnat utredas varför det förhåller sig så, men utvärderarna menar att så länge nyttan med IT inom vård och omsorg inte kartläggs i någon större omfattning så är underlaget för beslut om fortsatta IT- investeringar knapphändigt.
IT för vård och omsorg. Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken (A2003:015), sidan 21-22. ITPS 2003. [Min fetstil.]
Ingen fäste dock någon särskilt vikt vid detta.

Jag känner inte till att några sådana seriösa utvärderingar som gjorts sedan 2003 heller. Men investeringarna skenar.

I IT-branschens tidningar som ComputerSweden kan man ofta läsa rubriker som "X-system sparar tid/pengar för vården". Men det är nästan alltid förhoppningar och gissningar, som regel uttalade innan ett projekt genomförts. Seriösa utvärderingar i efterhand lyser fortfarande med sin frånvaro.

Det är ytterligare ett skäl att vara skeptisk mot de påstådda välsignelserna med nya IT-system i vården.

Relaterat på Blind Höna: Nytt rekord i usel digital arbetsmiljö.


Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
17 apr 2006

Kommentarer

Hej Ove! UsersAwards kartläggningsarbete är bra, och det är bra att vi får användarnas bild av systemen. Vad jag saknar är den samlade bedömningen av effekter och ROI. De flesta IT-investeringar görs utifrån ekonomiska resonemang. Ändå ser man nästan aldrig några analyser i efterhand om investeringen verkligen gav de vinster man tänkt sig. När man ibland ser någon sorts uppskattningar saknas oftast användarperspektivet. Eller så görs analysen i förhand, t ex enligt PENG-modellen; betydligt mer sällan i efterhand.

Från: jonas | Skickat vid: 10:22, 18 april 2006

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se