Från Blind Hönas arkiv

Vad beror produktivitetsökningen på?

"Den nya ekonomin är inte död", säger Svenskt Näringsliv i en ny rapport. (Se Blind Höna notisen "Att tjäna sitt bröd (7): Även i Sverige".)

Produktiviteten har ökat, och Svenskt Näringsliv hävdar att det som förknippas med begreppet "den nya ekonomin" - intensiva datoriseringar och nya, datadrivna tjänster - är att tacka.

Låt mig därför bara påpeka, att Svenskt Näringslivs rapport inte innehåller några som helst belägg för det senare påståendet.

Den 20-sidiga rapporten innehåller mängder av hårda fakta i diagram och tabeller - om kronkursen, exporten, hushållens sparkvot, orderingång. Men inget diagram och ingen tabell visar att det är den nya ekonomins nya teknik - mer produktiva datasystem - som ligger bakom produktivitetens ökning.

Ökad produktivitet beror naturligtvis ofta på teknisk utveckling av något slag: effektivare maskiner, mindre spill. Men ökad produktivitet kan också bero på att folk bara jobbar mer, eller på att delar av verksamheten outsourcats till andra företag (kanske i andra länder).

I rapporten finns bara Svenskt Näringslivs mycket allmänna, och faktiskt obestyrkta, påstående att tekniken nu plötsligt fungerar bättre:
"Under IKT-bubblans glada år investerade företagen i mycket hög utsträckning, och ofta utan tillräcklig eftertanke, i ny teknologi. Problemet var att den nya teknologin inte alltid kunde användas på ett meningsfullt, och i synnerhet produktivt, sätt vilket föranledde ett kraftigt ras i aktiemarknadens företagsvärderingar. Under lågkonjunkturåren har en rejäl tillnyktring skett inom näringslivet, såväl internationellt som i Sverige. Företagen har rationaliserat och omstrukturerat sin verksamhet.

Mycket av den produktivitetsökning vi nu ser sker inom tjänstesektorn. Detta kan vara en tidig indikator på att den nya ekonomins teknikskifte nu sprider sig till sektorer utanför den traditionella tillverkningsindustrin. Särskilt stor produktions- och produktivitetsökning finner vi för närvarande inom företagstjänster... "
Det är allt. Man redovisar inga enkäter, undersökningar eller fallstudier. Ingen statistik eller andra siffror anförs som belägg för denna förmodan ("kan vara en tidig indikator..."). Ingen uppskattning görs av om vilken betydelse andra orsaker kan ha.

Det kanske är sant, som Svenskt Näringsliv tror. Men i avsaknad av fakta vet vi inte.

De enda data i rapporten som verkligen handlar om effektivisering genom teknik är dessa:
"När investeringarna väl tar fart kommer fokus att ligga på ökad automatisering och effektivisering. I industriländerna finns starka robotiseringstendenser. Under första halvåret 2003 ökade orderingången med 26 procent hos robottillverkarna och under kommande år förutspår FN årliga ökningstakter på över 7 procent."
(Fast ökad robotisering är kanske inte i första hand vad man menade med "den nya ekonomin").

Däremot kan Svenskt Näringsliv redovisa detaljerade underlag för outsourcing:
"Outsourcing ökar bland industriföretagen i Sverige. Enligt Svenskt Näringslivs Planenkät 2002 uppgav knappt 30 procent av företagen att de outsourcat delar av verksamheten under de senaste åren. I 2003 års Näringslivsenkät har den andelen ökat till 33 procent. Underlaget är något litet för att dra säkrare slutsatser, men det är inte osannolikt att företagen i allt högre utsträckning väljer att lägga ut enklare produktion till länder med lägre arbetskraftskostnad." (s 13)

Permalänk | Andra som länkat hit (0)


  Avdelare mellan text och datering  
06 jan 2004

Kommentarer

Ja, jag lade också märke till det där. Men S.N. är inte ensamt med att inte visa underlag för sina påståenden. I senaste numret av Business Week skriver nobelpristagaren Gary S. Becker följande:

"This productivity growth is the key measure and reflection of the enormous underlying strengths of the U.S. economy. Its prime movers are the entrepreneurial spirit, worker flexibility and dynamism, and relatively free and open markets that allowed the economy to benefit from the technological revolution brought about by the computer, Internet, wireless communications, biotech, and other recent major innovations."

Artikeln heter "How the Sceptics Missed the Power of Productivity" och finns på http://www.businessweek.com/@@auYotWQQ7f1@PQAA/premium/content/04_02/b3865016_mz007.htm (t.v. subscribers only men fri nästa vecka, tror jag).

Från: Bengt O. | Skickat vid: 23:19, 06 januari 2004

Skriv din kommentar här:

Namn:


Mejl-adress:


URL:
Kommentarer:


Låt Blind Höna komma ihåg dina personuppgifter  På kornet  |  Korn av sanning  |  Guldkorn  |  Blind höna  |  Skrot och korn  |  Väderkorn

 

 Bloggtoppen.se